ข้อมูลล่าสุด!

ดูข้อมูลย้อนหลัง

NEWs Highlight!!!

การสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ" วันที่่ 15 กันยายน 2554

wp photo slider

การสัมมนา เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ" วันที่่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญส่วนราชการ จำนวน ๕๗ หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑ ครั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานหน่วยงาน Best Practice ๒ ครั้ง การเสวนาทางวิชาการเพื่อให้องค์ความรู้ ๑ ครั้ง การจัดทำ website การจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ และการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการจำแนกตามสถานภาพส่วนตัวและสถานภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การสำรวจการรับรู้และปัญหา อุปสรรคของการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ.................

การสัมมนาระดมความคิดเห็น "การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาคุุณภาพชีวิตไปดำเนินการให้เหมาะสมกับข้าราชการ"

wp photo slider

การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาคุุณภาพชีวิตไปดำเนินการให้เหมาะสมกับข้าราชการแต่ละประเภท" วันที่่ 7 และ 8 กันยายน 2554 ๑. หลักการและเหตุผล ๑.๑ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งได้นำเสนอต่อ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และ ก.พ. มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว รวมทั้งให้แจ้งส่วนราชการและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ............

Website เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

wp photo slider

สวัสดิการกรมชลประทาน (http://web.rid.go.th/person/sawad/) สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.opm.go.th/OpmInter/content/welfare/).......

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือน

wp photo slider

การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่่ 22 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

VN:F [1.9.7_1111]
Rating: 5.3/10 (49 votes cast)
VN:F [1.9.7_1111]
Rating: +11 (from 13 votes)
NEWs Highlight!!!, 5.3 out of 10 based on 49 ratings