การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน

(HR Scorecard)

หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (หมวดวิชาความรู้เสริมที่ 22)

หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (หมวดวิชาความรู้เสริมที่ 22)

(สำหรับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)  รุ่นที่ 1 (12 ก.พ. – 14 ก.พ. 56)

กลุ่มภารกิจการส่งเสริมยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.) กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเฉพาะสำหรับนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงแผน คาดว่าข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รวมทั้ง  มีความรู้และความเข้าใจวิธีการจัดทำและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนติดตามและประเมินผล สามารถดำเนินการเช่น เป็นเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการอีกทั้งทำให้ส่วนราชการมีเครือข่ายการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวระหว่างส่วนราชการต่างๆด้วย

กลุ่มเป้าหมาย นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการของส่วนราชการต่างๆ จำนวน 120 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 30 คน
กำหนดการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 56 – 14 ก.พ. 56 << คลิกที่นี่
** หากท่านใดสนใจหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ HR Professional หมวดอื่นๆของสำนักงาน ก.พ.<<คลิกที่นี่
VN:F [1.9.9_1125]
Rating or Vote Like-Dislike
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.9_1125]
Rating: +2 (from 2 votes)
หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (หมวดวิชาความรู้เสริมที่ 22), 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Processing your request, Please wait....