โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการ จำนวน 138 คน ที่มาจาก 111 ส่วนราชการ เข้าร่วมการสัมมนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการให้กับส่วนราชการ
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ส่วนราชการอื่นสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
รวมทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

กิจกรรมตลอดทั้ง 2 วันมีทั้งส่วนของกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีดังนี้

 การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร” โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต

การบรรยายเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” โดย นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การบรรยายเรื่อง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” โดย นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ กรมอนามัย

การเสวนา เรื่อง “จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : ประสบการณ์ของส่วนราชการ”

โดย นายโสภณ เปี่ยมสอาด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา กรมบัญชีกลาง

นางอัญชลี ปานนักฆ้อง กรมสรรพากร

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ พ.ศ. 2554– 2556  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 . . . → Read More: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ “โครงการชีวิตดี ชีวีพอเพียง”

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการ “ชีวิตดี ชีวีพอเพียง” ให้กับส่วนราชการเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. อีก 4 รุ่น
ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2 รุ่น (17 – 19 และ 28-30 พ.ค.) เดือนมิถุนายน 2 รุ่น (7-9 และ 11-13 มิ.ย.)
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 – 2556
และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำรูปแบบกิจกรรม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการต่างๆ
รุ่นละประมาณ 25 คน รวม 4 รุ่น จำนวน 100 คน

โครงการทั้ง 4 รุ่นนี้ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากผลการประเมินโครงการนำร่องเมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่านมา
โดยกิจกรรมทั้ง 3 วัน เต็มเปี่ยมไปด้วยการฝึกปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรกรรม เช่น การเรียนรู้เทคนิคการเพาะเห็ดหลายชนิด การเพาะปลูกขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน
การปลูก ขยายพันธุ์ การดูแล และการตัดแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ . . . → Read More: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ “โครงการชีวิตดี ชีวีพอเพียง”

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ วันที่่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมฟูรามาจอมเทียนบีช พัทยา

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
วันที่ 8-10 ส.ค. 55 ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลลุรีเมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555 

สวพ. ได้จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ”
ให้กับส่วนราชการเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมฟูราม่า
จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีดำเนินการ รวมทั้ง
องค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556
และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน

กิจกรรมทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นของส่วนราชการในการจัดทำมาตรฐานขั้นต่ำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเกณฑ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการทำงานเป็นตัวชี้วัดการดำเนินการของส่วนราชการ โดยทีมงาน สวพ.กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรื่อง “การวางแผนทางการเงินเคล็ดไม่ลับ…สร้างความมั่งคั่ง”และเรื่อง “การวางแผนเกษียณอย่างมั่นคง…สไตล์มนุษย์เงินเดือน”
โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้
วิธีการเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเพื่อการเกษียณอย่างมั่นคงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจของตนและสามารถนำไปเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับข้าราชการในหน่วยงานได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเสวนา “จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : ประสบการณ์จากส่วนราชการ”
โดยมีผู้แทนจาก 3 ส่วนราชการ ได้แก่ กรมอนามัย กรมที่ดิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นร่วมกันว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในส่วนราชการ
เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสำนักงาน ก.พ. . . . → Read More: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ วันที่่ 8-10 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมฟูรามาจอมเทียนบีช พัทยา

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการสร้างผลงานที่มีคุณค่าเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกันมาตั้งแต่ยุคอริสโตเติล แต่ก็เป็นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเป็นความหมายที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่นำไปสู่ความผาสุกหรือที่เรียกว่า “Eduaemonia” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนให้เป็นคำศัพท์สมัยใหม่คือ “Happiness” และได้นำมาหลอมรวมเข้ากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกด้วย  ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกได้พัฒนานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2478 ดร.เอส.ปาร์คส คัดแมน รัฐมนตรีผู้นับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียง ได้ศึกษาความท้าทายของความสุขและค้นหา “ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ การเมือง การทำงานและค่าจ้าง ความรัก ชีวิตประจำวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา (Oliver,1996)

Maslow’s Hierarchy of Needs

พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง ปี พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พัฒนา ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy . . . → Read More: แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต